Sorry. This page is not yet translated.
Jiajia Zou
Jiajia Zou

Jiajia Zou is a Partner of Sequoia Capital China.